Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Tăng cường phối hợp hoạt động giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân theo Nghị định 77 của Chính phủ

17:44 | 10/05/2013

(Bqp.vn) - Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo quản lý của chính quyền các cấp, mối quan hệ phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ an ninh, quốc phòng theo Nghị Định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã không ngừng được tăng cường, đạt hiệu quả thiết thực. Kết quả đó góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện Nghị định số 77 (tháng 1/2013).

Trước hết cần khẳng định, mối quan hệ phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân là mối quan hệ giữa các thành phần của các lực lượng vũ trang nhân dân, được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống nhất quản lý của Nhà nước. Sự phối hợp đó là vấn đề mang tính nguyên tắc, là yêu cầu tất yếu xuất phát từ đòi hỏi khách quan của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; từ mối quan hệ hữu cơ, thống nhất giữa nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; từ chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân và Quân đội nhân dân. Cũng vì thế, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân, Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc…; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế” [1]. Như vậy, quan hệ phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân là một nhân tố đặc biệt quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước, cũng như để hoàn thành nhiệm vụ của từng lực lượng.

Kế thừa những kết quả quan trọng đã đạt được qua 7 năm thực hiện Quyết định số 107/QĐ-TTg, ngày 02/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã phối hợp tham mưu giúp Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, ngày 12/7/2010 về “Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”. Tiếp đó, ngày 29/6/2012, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BCA-BQP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2010/NĐ-CP. Đó là những văn bản quan trọng, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thúc đẩy sự phối hợp giữa công an và quân đội ngày càng nền nếp, chặt chẽ, toàn diện, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thực hiện các văn bản trên, trong thời gian qua, sự phối hợp giữa công an và quân đội đã được triển khai, đẩy mạnh ở tất cả các cấp. Đặc biệt, hai lực lượng đã phối hợp tham mưu cho chính quyền địa phương ban hành Quy chế phối hợp giữa các lực lượng công an, quân sự, biên phòng các cấp trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Các lực lượng đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, chủ động phối hợp với các ban, ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Các lực lượng đã tăng cường các hình thức phối hợp thường xuyên và đột xuất. Công tác trao đổi thông tin và phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin được coi trọng. Nội dung phối hợp, trao đổi được đổi mới theo hướng: mở rộng, đi vào chiều sâu, thiết thực. Đặc biệt, việc luyện tập và triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo sát với đặc điểm địa bàn, tình hình nhiệm vụ… Nhờ đó, các lực lượng mà nòng cốt là công an và quân đội đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội, đối ngoại quan trọng, các ngày lễ lớn của dân tộc; bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoạt động ở trong và ngoài nước, cơ quan đại diện, công dân Việt Nam công tác, học tập, lao động ở nước ngoài; các chuyến thăm, làm việc của các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Điểm nổi bật là, công tác phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, trật tự trên khu vực biên giới, vùng biển, đảo được tăng cường, đạt hiệu quả cao. Lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã phối hợp chặt chẽ hơn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế biên giới, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, xâm phạm an ninh quốc gia và hoạt động của các loại tội phạm ở khu vực biên giới, nhất là tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em, vận chuyển, buôn bán ma tuý, buôn lậu, gian lận thương mại… Tại các địa bàn trọng điểm, các lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm tình hình, vận động quần chúng, xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch đấu tranh với âm mưu và hoạt động lợi dụng các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo” của các thế lực thù địch để chống phá Việt Nam, cũng như các hành động xâm phạm chủ quyền biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Cùng với đó, công an và quân đội còn phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ. Cơ quan chức năng hai Bộ đã phối hợp triển khai Kế hoạch hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, từng bước đưa công tác này vào nền nếp, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Hai lực lượng đã chủ động phối hợp và làm nòng cốt trong nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ; nhất là trong tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và các cuộc diễn tập “Phương án A2”, diễn tập chống khủng bố, bạo loạn; diễn tập tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ đạt kết quả tốt, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

Công tác phối hợp bảo vệ nội bộ được đặc biệt chú trọng; nhất là trong phát hiện, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn hoạt động thâm nhập, phá hoại nội bộ ta của các thế lực thù địch và bọn tội phạm. Sự phối hợp trong công tác phục vụ tuyển quân, tuyển dụng, đào tạo nhân lực cho lực lượng vũ trang và động viên quốc phòng có chuyển biến tích cực.

Kết quả phối hợp giữa hai lực lượng theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ trong thời gian qua đã khẳng định: nhận thức của chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân về tình hình, nhiệm vụ và trách nhiệm phối hợp có nhiều chuyển biến tích cực; sự đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa hai lực lượng ngày càng sâu sắc. Công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền và trách nhiệm các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội trong phối hợp với lực lượng quân đội, công an được tăng cường hơn. Sự tin tưởng, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân đối với lực lượng công an, quân đội trong nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ngày càng được củng cố.

Hiện nay, hội nhập quốc tế đang tạo điều kiện thuận lợi để nước ta phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh; song, cũng đang nảy sinh khó khăn, thách thức mới, tác động không nhỏ đến công cuộc bảo vệ chủ quyền quốc gia và giữ vững sự ổn định chính trị của đất nước. Tình hình thế giới, khu vực tuy hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng cũng đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đáng quan tâm là, các thế lực thù địch vẫn ráo riết đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, “phi chính trị hóa” công an, quân đội; tình hình chính trị, trật tự xã hội, an ninh thông tin, tội phạm, thiên tai, dịch bệnh… tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định. Vì thế, hơn bao giờ hết, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân cần phải phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Trong đó, tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

Một là, phối hợp hoạt động giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự chỉ đạo, quản lý thống nhất của Nhà nước, sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Đây là vấn đề thuộc cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo đối với các lực lượng vũ trang, đồng thời cũng là vấn đề về quan điểm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các lực lượng và toàn dân, trong đó Công an nhân dân, Quân đội nhân dân đóng vai trò nòng cốt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Hai là, Công an nhân dân và Quân đội nhân dân phải không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, nhất là bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trên cơ sở đó, chủ động phối hợp tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả cao. Trước hết, hai lực lượng cần chú trọng phối hợp làm tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, nhằm làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đúng và rõ hơn về tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, sự kết hợp của hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Qua đó, để mỗi tổ chức và công dân tích cực tham gia, chủ động phối hợp, giúp đỡ công an, quân đội hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung và các chủ trương, giải pháp phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân nhằm đạt hiệu quả cao nhất; đồng thời, phát huy được thế mạnh của mỗi lực lượng, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, các đơn vị quan trọng. Hai lực lượng cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác trao đổi thông tin, phân tích đánh giá tình hình, thống nhất đề xuất các chủ trương, biện pháp đối phó kịp thời, hiệu quả với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm về an ninh và quốc phòng. Đặc biệt cần chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch phối hợp hành động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, bảo vệ an toàn nội bộ, bảo vệ các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước… Cùng với đó, cần thường xuyên phối hợp tổ chức luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ, chống khủng bố, bạo loạn, phòng chống bão, lụt, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ… theo các phương án, kế hoạch đã xây dựng, để không ngừng nâng cao khả năng đối phó với tình huống xảy ra.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ trong xây dựng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Chú trọng phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ. Hai lực lượng cần đẩy mạnh phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó tập trung đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số đảng viên, cán bộ trong lực lượng công an và quân đội; đồng thời, tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu “phi chính trị hoá” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch. Tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, biểu dương gương “người tốt, việc tốt” trong Công an nhân dân và Quân đội nhân dân. Đồng thời, quan tâm phối hợp trong lĩnh vực hậu cần - kỹ thuật, xây dựng công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh. Phối hợp xây dựng chính sách, chế độ của lực lượng vũ trang, nhất là Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

[1] - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 45.

File đính kèm:

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên BCHTƯ Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an (Nguồn: Tạp chí QPTD)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.