Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
41 98/2021/NĐ-CP 08/11/2021 Về quản lý trang thiết bị y tế
Chi tiết
Tải về
42 3842/QĐ-BQP 03/11/2021 Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
43 93/2021/NĐ-CP 27/10/2021 Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
Chi tiết
Tải về
44 138/2021/TT-BQP 25/10/2021 Quy định về dấu nghiệp vụ, quản lý và sử dụng dấu nghiệp vụ trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng
Chi tiết
Tải về
45 137/2021/TT-BQP 25/10/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BQP ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
46 1739/2021/QĐ-TTg 18/10/2021 Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027”.
Chi tiết
Tải về
47 134/2021/TT-BQP 16/10/2021 Ban hành 03 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
48 31/2021/QĐ-TTg 11/10/2021 Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia
Chi tiết
Tải về
49 129/2021/TT-BQP 06/10/2021 Quy trình quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ
Chi tiết
Tải về
50 122/2021/TT-BQP 20/09/2021 Hướng dẫn xác định Đơn giá ca máy và thiết bị thi công rà phá bom mìn vật nổ
Chi tiết
Tải về
51 121/2021/TT-BQP 20/09/2021 Ban hành Quy trình kỹ thuật điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ
Chi tiết
Tải về
52 123/2021/TT-BQP 20/09/2021 Hướng dẫn xác định Định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ
Chi tiết
Tải về
53 1529/QĐ-TTg 15/09/2021 Phê duyệt nội dung thực hiện Dự án "Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế - quốc phòng" đến hết năm 2030
Chi tiết
Tải về
54 1515/QĐ-TTg 14/09/2021 Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo
Chi tiết
Tải về
55 1494/QĐ-TTg 10/09/2021 Phê duyệt Chương trình "Nâng cao năng lực hệ thống y học dự phòng Quân đội"
Chi tiết
Tải về
56 3332/HD-BCĐ 03/09/2021 Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”
Chi tiết
Tải về
57 23/CT-TTg 02/09/2021 Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
Chi tiết
Tải về
58 06/VBHN-BQP 10/08/2021 Quy định đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
59 106/2021/TT-BQP 06/08/2021 Quy định về thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
60 105/2021/TT-BQP 04/08/2021 Quy định việc xây dựng, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trong Quân đội nhân dân
Chi tiết
Tải về
Trang  << | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >> |