Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
41 22/2021/NĐ-CP 19/03/2021 Về Khu kinh tế - quốc phòng
Chi tiết
Tải về
42 371/QĐ-TTg 16/03/2021 Ban hành Danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự
Chi tiết
Tải về
43 744/QĐ-BQP 16/03/2021 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng năm 2020
Chi tiết
Tải về
44 03/VBHN-BQP 15/03/2021 Quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Chi tiết
Tải về
45 09/2021/QĐ-TTg 15/03/2021 Bãi bỏ Quyết định 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên
Chi tiết
Tải về
46 20/2021/NĐ-CP 15/03/2021 Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Chi tiết
Tải về
47 701/QĐ-BQP 11/03/2021 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ TTHC lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
48 17/2021/NĐ-CP 09/03/2021 Quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện
Chi tiết
Tải về
49 15/2021/NĐ-CP 03/03/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Chi tiết
Tải về
50 277/QĐ-TTg 26/02/2021 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
Chi tiết
Tải về
51 211/QĐ-TTg 17/02/2021 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ
Chi tiết
Tải về
52 207/QĐ-TTg 15/02/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
Chi tiết
Tải về
53 11/2021/NĐ-CP 10/02/2021 Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Chi tiết
Tải về
54 09/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Về quản lý vật liệu xây dựng
Chi tiết
Tải về
55 10/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Chi tiết
Tải về
56 01/VBHN-BQP 08/02/2021 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
Chi tiết
Tải về
57 12/2021/TT-BQP 28/01/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 170/2016/TT-BQP ngày 30/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Chi tiết
Tải về
58 275/QĐ-BQP 27/01/2021 Ban hành quy định nội dung, phương pháp tổ chức đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật đối với quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng là nhân viên kỹ thuật trong Quân đội
Chi tiết
Tải về
59 32/QĐ-VPCP 25/01/2021 Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2021
Chi tiết
Tải về
60 05/2021/NĐ-CP 25/01/2021 Quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Chi tiết
Tải về
Trang  << | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >> |