Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
81 741/QĐ-TTg 20/05/2021 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng pháp luật, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
Chi tiết
Tải về
82 50/NQ-CP 20/05/2021 Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Chi tiết
Tải về
83 01/2021/TT-BTTTT 14/05/2021 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Chi tiết
Tải về
84 18/2021/QĐ-TTg 22/04/2021 Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
Chi tiết
Tải về
85 37/2021/TT-BQP 15/04/2021 Quy định phân loại, khám sức khỏe, phân cấp nhiệm vụ quản lý sức khỏe đối với quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng
Chi tiết
Tải về
86 47/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
Chi tiết
Tải về
87 51/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Chi tiết
Tải về
88 17/2021/QĐ-TTg 31/03/2021 Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Chi tiết
Tải về
89 42/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
Chi tiết
Tải về
90 29/2021/NĐ-CP 26/03/2021 Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư
Chi tiết
Tải về
91 26/2021/NĐ-CP 25/03/2021 Quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế
Chi tiết
Tải về
92 12/2021/QĐ-TTg 24/03/2021 Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
Chi tiết
Tải về
93 864/QĐ-BQP 23/03/2021 Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực động viên quân đội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
94 22/2021/NĐ-CP 19/03/2021 Về Khu kinh tế - quốc phòng
Chi tiết
Tải về
95 371/QĐ-TTg 16/03/2021 Ban hành Danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự
Chi tiết
Tải về
96 744/QĐ-BQP 16/03/2021 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng năm 2020
Chi tiết
Tải về
97 03/VBHN-BQP 15/03/2021 Quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Chi tiết
Tải về
98 09/2021/QĐ-TTg 15/03/2021 Bãi bỏ Quyết định 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên
Chi tiết
Tải về
99 20/2021/NĐ-CP 15/03/2021 Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Chi tiết
Tải về
100 701/QĐ-BQP 11/03/2021 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ TTHC lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
Trang  << | < | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | > | >> |