Mức điểm xét tuyển vào các trường quân đội năm 2022

15:41 | 05/08/2022

(Bqp.vn) - Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự vào các trường trong quân đội năm 2022


Mức điểm xét tuyển vào các trường quân đội năm 2022 (15:41 | 05/08/2022)

(Bqp.vn) - Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự vào các trường trong quân đội năm 2022

Hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển vào các học viện, trường Quân đội năm 2022 (14:10 | 03/08/2022)

(Bqp.vn) - Cục Nhà trường/BTTM (Cơ quan Thường trực Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng) vừa có văn bản hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2022.

Lấy ý kiến vào Hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 112/2014/NĐ-CP về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền (19:56 | 02/08/2022)

(Bqp.vn) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Cơ quan Thường trực Ban Soạn thảo) đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền (Nghị định số 112/2014/NĐ-CP).

Lấy ý kiến với các tập thể được đề nghị xét tặng thưởng Huân chương (10:35 | 28/07/2022)

(Bqp.vn) - Thực hiện quy định tại Khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng công bố danh sách các tập thể đã được cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề nghị tặng thưởng Huân chương (thông tin chi tiết xem File đính kèm!) để lấy ý kiến Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ. Thời gian công bố từ ngày 28/7 - 10/8/2022.

Toàn quân thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội trong tình hình mới (09:48 | 27/07/2022)

(Bqp.vn) - Công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội là một trong những nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội, nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách, tạo động lực to lớn để xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhận thức rõ điều đó và trên cơ sở quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp đối với nhiệm vụ quan trọng này, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Toàn quân thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội trong tình hình mới (09:48 | 27/07/2022)

(Bqp.vn) - Công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội là một trong những nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội, nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách, tạo động lực to lớn để xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhận thức rõ điều đó và trên cơ sở quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp đối với nhiệm vụ quan trọng này, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Quân đội phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng (18:35 | 26/07/2022)

(Bqp.vn) - Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là chính sách lớn, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Quân đội phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng (18:35 | 26/07/2022)

(Bqp.vn) - Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là chính sách lớn, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Thông tư sửa đổi quy định tiêu chuẩn, chế độ với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội (18:44 | 20/07/2022)

(Bqp.vn) - Ngày 18/7/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 53/2022/TT-BQP sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 4 và thay thế Phụ lục I của Thông tư số 164/2019/TT-BQP ngày 03/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/9/2022.

Thông tư sửa đổi quy định, hướng dẫn về tuyển sinh vào các trường Quân đội (18:32 | 20/07/2022)

(Bqp.vn) - Ngày 16/7/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 51/2022/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày16/7/2022.

Trang   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >> |