Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học quân sự đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học quân sự đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

18:16 | 13/05/2014

(Bqp.vn) - Phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để tiến hành CNH, HĐH đất nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức được điều đó, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương (QUTƯ), sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng (BQP), Cục Khoa học Quân sự (KHQS) đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa học, công nghệ và môi trường (KH-CN-MT) trong quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng quân đội trong tình hình mới.

 

Cục KHQS đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. (ảnh: Thanh Hà)

Tiền thân là Cục Nghiên cứu điều lệnh và KHQS thuộc Tổng Cục Quân huấn, thành lập ngày 10/4/1958 theo Sắc lệnh số 60/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Cục KHQS/Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ nghiên cứu, tham m¬ưu giúp QUTƯ, BQP lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác KH-CN-MT trong quân đội và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực này trong toàn quân. Trải qua 56 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Cục KHQS đã không ngừng phấn đấu, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược, góp phần quan trọng vào việc phát triển KH-CN-MT trong quân đội; được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Chỉ huy Cục KHQS đã thường xuyên tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP đến mọi cán bộ, chiến sỹ, nhân viên trong đơn vị; kiện toàn cơ cấu tổ chức, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Những kết quả nổi bật là:

Về khoa học nghệ thuật quân sự, Cục KHQS đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng tiếp tục phát triển lý luận về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân; những vấn đề cơ bản về chiến lược quân sự Việt Nam trong điều kiện mới; những chủ trương giải pháp ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh xâm lược; lý luận về cơ động, ngụy trang, nghi binh, tổ chức bảo đảm tác chiến trong điều kiện mới… Các kết quả nghiên cứu đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn huấn luyện, SSCĐ, xây dựng quân đội, góp phần quan trọng vào củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị của đất nước.

Về khoa học xã hội và nhân văn quân sự (KHXH-NVQS), trên cơ sở bám sát các quan điểm, tư tưởng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Cục KHQS đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu phát triển lý luận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; nâng cao bản chất giai cấp công nhân, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội trong điều kiện mới…; góp phần cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị cho Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP trong hoạch định chiến lược xây dựng quân đội; đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội thời kỳ mới.

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đại biểu tham quan sản phẩm KHCN quốc phòng, tháng 12/2013. (ảnh: Thanh Hà)

Về khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự, Cục KHQS đã tích cực tham mưu cho QUTƯ, BQP và phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai nghiên cứu cải tiến, thiết kế, chế tạo VKTBKT theo hướng tích hợp, tăng uy lực, độ chính xác…, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của nghệ thuật quân sự, phù hợp với hoạt động tác chiến của bộ đội trong tình hình mới. Nhiều dự án, đề tài, công trình khoa học tiêu biểu, có giá trị thiết thực. Trong đó, đề tài Nghiên cứu mô hình kết hợp quân - dân y phục vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trong thời kỳ đổi mới được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh; Cụm công trình Nghiên cứu về khóa mật mã ứng dụng bảo mật thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH được nhận Giải thưởng cấp Nhà nước.

Công tác quản lý và bảo vệ môi trường cũng thường xuyên được quan tâm coi trọng. Cục KHQS đã tham mưu cho QUTƯ, BQP tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và triển khai, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác này trong quân đội; tham gia các hoạt động quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên môi trường biển, an toàn bức xạ; phối hợp với các tổ chức quốc tế và Văn phòng 33 (Bộ Tài nguyên và Môi trường) hoàn thành dự án tẩy độc các vùng ô nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin tại Đà Nẵng, Biên Hòa và sân bay Phù Cát…

Các lĩnh vực khoa học hậu cần, y - dược học quân sự… cũng đạt được những kết quả quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và cộng đồng, nhất là ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, Cục KHQS còn phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho QUTƯ, BQP thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển tiềm lực KHCN; tăng cường hợp tác với các tổ chức KHCN trong nước và quốc tế; đẩy mạnh các hoạt động cải tiến kỹ thuật ở các cấp, khuyến khích các tài năng trẻ, coi trọng ứng dụng, phát triển và nhân rộng các giải pháp hữu ích trong toàn quân...

Trong những năm tới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (BVTQ), xây dựng quân đội có sự phát triển mới, đặt ra cho công tác KHCN-MT trong quân đội những mục tiêu, yêu cầu cao hơn. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục KHQS tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, nâng cao chất lượng công tác kế hoạch, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho QUTƯ và BQP về công tác KH-CN-MT. Đây là chức năng quan trọng hàng đầu nhằm giúp QUTƯ và BQP đề ra các chủ trương, nhiệm vụ công tác KH-CN-MT phù hợp, hiệu quả trong tình hình mới. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, nước ta đang tiến hành CNH, HĐH và hội nhập quốc tế sâu, rộng, việc tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho QUTƯ và BQP về công tác này càng có ý nghĩa quan trọng. Trên cơ sở quán triệt, nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác KH-CN-MT; nhất là Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; Đảng ủy, Chỉ huy Cục KHQS đã chủ động nghiên cứu, tham mưu giúp QUTƯ ban hành Nghị quyết số 791-NQ/QUTW về “Lãnh đạo công tác KH-CN-MT trong quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; đồng thời, giúp BQP xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác KH-CN-MT trong từng giai đoạn và từng năm bảo đảm khoa học, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của quân đội và tình hình đất nước.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình hiện nay, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ KH-CN-MT quân đội, Cục KHQS thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội… từ đó tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho QUTƯ và BQP chỉ đạo xử lý các vấn đề trong công tác KH-CN-MT, không để bị động bất ngờ. Để công tác KH-CN-MT đạt hiệu quả cao, Cục KHQS đã chủ động tham mưu cho QUTƯ, BQP nghiên cứu, cụ thể hóa cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng, xây dựng quân đội; cung cấp các cơ sở khoa học đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, chống “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội; gắn thực hiện nhiệm vụ công tác KH-CN-MT theo tinh thần Nghị quyết 791-NQ/QUTW với thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 16/7/2011 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và các nghị quyết chuyên đề của QUTƯ. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp trong việc tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa vai trò, chức trách, tích cực nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tham mưu cho QUTƯ và BQP, Cục KHQS luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu chiến lược trong và ngoài quân đội để trao đổi thông tin, thống nhất nhận định, đánh giá và đề xuất phương pháp xử lý góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KH-CN-MT.

Hai là, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện tốt công tác KH-CN-MT. Với vai trò là cơ quan đầu ngành về công tác KH-CN-MT, Cục KHQS đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về nghiên cứu khoa học; đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị toàn quân thực hiện tốt các quy chế, quy định về công tác KH-CN-MT. Thời gian tới, trên cơ sở tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP về hoạt động này, Cục KHQS sẽ chủ động rà soát, xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án, thỏa thuận hợp tác quốc tế; các văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ chế và hành lang pháp lý để quản lý, thực hiện công tác KH-CN-MT bảo đảm thông suốt, đồng bộ, chặt chẽ. Trước hết, tập trung biên soạn hệ thống điều lệnh tác chiến, nghiên cứu hoàn thiện Chiến lược quốc phòng và Chiến lược quân sự Việt Nam phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đó, đặt lên hàng đầu nhiệm vụ phát triển lý luận chiến tranh nhân dân trong điều kiện mới, xây dựng “thế trận lòng dân”, nền quốc phòng toàn dân; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu làm rõ những vấn đề mới về xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần và phát triển tiềm lực quốc phòng trong tình hình mới; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo và cách xem xét, đánh giá về KHXH-NVQS; nghiên cứu hoàn thiện văn hóa giữ nước của dân tộc, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quan điểm sai trái... Bên cạnh đó, tập trung nghiên cứu nâng cao tính hiệu quả, tính thực tiễn, tạo ra các sản phẩm KHCN có trình độ cao, phấn đấu tiếp cận trình độ KHQS trong khu vực và tiếp thu làm chủ một số lĩnh vực công nghệ cao của các nước có trình độ KHCN tiên tiến; gắn chặt công tác nghiên cứu KHCN với các chương trình của BQP nhằm chủ động trong thiết kế, chế tạo, cải tiến, hiện đại hóa VKTBKT đáp ứng yêu cầu xây dựng các lực lượng Phòng không - Không quân, Hải quân, Trinh sát kỹ thuật, Thông tin liên lạc, Tác chiến điện tử tiến lên hiện đại; triển khai thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia về quản lý, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu trong quân đội; tích cực đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan trong nước và quốc tế nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KH-CN-MT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Ba là, thực hiện đổi mới cơ chế, quản lý chính sách, tổ chức hoạt động KHCN trong quân đội đồng bộ với quy định của Nhà nước, sự phát triển của xã hội, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; điều chỉnh, bổ sung kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về công tác KH-CN-MT trong quân đội. Đây là nội dung quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, xây dựng tiềm lực, đẩy mạnh phát triển KHCN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Để thực hiện điều đó, Cục đã tham mưu cho QUTƯ, BQP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đổi mới công tác lập kế hoạch, phân bổ ngân sách, cơ chế tài chính bảo đảm cho hoạt động KHCN và thực hiện hiệu quả cơ chế đặt hàng cho nhiệm vụ này; tổ chức kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý và các tổ chức nghiên cứu KHCN; từng bước thí điểm hình thành các doanh nghiệp KHCN và thực hiện xã hội hóa một số cơ sở nghiên cứu theo cơ chế giao nhiệm vụ, đấu thầu, tuyển chọn... Tập trung xây dựng và phát triển tiềm lực KHCN, nhất là kiện toàn tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ, năng lực của các cơ quan KH-CN-MT trong toàn quân. Coi trọng việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, phòng thí nghiệm, trạm quan trắc, xưởng chế thử...

Bốn là, chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Đảng ủy, chỉ huy Cục đã thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống bộ đội; tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác phụ nữ, phấn đấu 100% hội viên phụ nữ đạt được 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Phấn đấu hàng năm có 100% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên cơ sở quán triệt, thực hiện Chỉ thị 917/1999/CT-QP của Bộ trưởng BQP về “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, Cục KHQS thường xuyên kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng cơ quan chính quy, mẫu mực; đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến vững chắc làm cơ sở thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn mới, nhiệm vụ KH-CN-MT trong quân đội hết sức nặng nề, vì vậy tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung, biện pháp trên đây là cơ sở quan trọng để Cục KHQS hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Đôn Tuân, Cục trưởng Cục KHQS/Bộ Quốc phòng

File đính kèm :

Các tin khác