Quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2045

12:33 | 12/12/2023

(Bqp.vn) - Ngày 05/12/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành Quyết định số 1573/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quyết định ban hành với những nội dung cơ bản sau:

I. Phạm vi, đối tượng quy hoạch

1. Phạm vi quy hoạch: Các nhà trường Quân đội; trường cao đẳng, trường đại học, đại học vùng, đại học quốc gia, học viện trên phạm vi toàn quốc.

2. Đối tượng quy hoạch:

- Các trung tâm GDQP&AN đã được quy hoạch, có quyết định thành lập trước năm 2021;

- Các trường cao đẳng, trường đại học, đại học vùng, học viện ngoài Quân đội có quỹ đất xây dựng trung tâm GDQP&AN, có khoa GDQP&AN đang hoạt động hiệu quả, đáp ứng các điều kiện đào tạo môn học GDQP&AN.

II. Quan điểm, mục tiêu

1. Quan điểm

- Quy hoạch hệ thống trung tâm GDQP&AN phải thực hiện đúng quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân của Đảng; bảo đảm sự phù hợp, thống nhất với các luật có liên quan, đặc biệt là các quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Quốc phòng, Luật An ninh Quốc gia, Lụật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp; đồng bộ, thống nhất trong quản lý nhà nước về quy hoạch; phân cấp, phân quyền hợp lý giữa các bộ, ngành, địa phương, nhà trường trong lĩnh vực giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên; phù hợp quy hoạch tổng thể quốc gia, hệ thống nhà trường Quân đội, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước và hiệu quả hoạt động của Hội đồng, Cơ quan Thường trực và thành viên Hội đồng GDQP&AN các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện công tác GDQP&AN cho học sinh, sinh viên;

- Phát triển hệ thống trung tâm GDQP&AN theo hướng mở, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nguồn lực, khả năng đầu tư của ngân sách nhà nước và khả năng huy động nguồn lực của xã hội trong từng giai đoạn; phân bố hợp lý theo nhu cầu đào tạo sinh viên của từng vùng kinh tế - xã hội; thực hiện hiệu quả liên kết vùng và liên kết giữa các trung tâm; sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu;

- Phát triển hệ thống trung tâm GDQP&AN đồng bộ, hiện đại, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đặc biệt là các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong xây dựng, quản lý, tổ chức giảng dạy của hệ thống trung tâm GDQP&AN;

- Ưu tiên phát triển, đầu tư, nâng cấp trung tâm GDQP&AN của các trường đã bố trí quỹ đất riêng để xây dựng nhà ở (ký túc xá), nhà ăn, giảng đường, thao trường, bãi tập phục vụ học môn GDQP&AN và các trung tâm GDQP&AN nhà trường Quân đội để tiết kiệm chi phí đầu tư mới hệ thống thao trường huấn luyện.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát

Xây dựng, phát triển hệ thống trung tâm GDQP&AN đồng bộ, phân bố hợp lý theo vùng kinh tế - xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn học GDQP&AN cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

b) Mục tiêu cụ thể

* Đến năm 2030:

- Xây dựng đồng bộ hệ thống trung tâm GDQP&AN đáp ứng nhu cầu dạy và học môn GDQP&AN cho các đối tượng theo quy định; đồng thời thực hiện mục tiêu giáo dục cho sinh viên về kiến thức quốc phòng và an ninh, bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

- Hệ thống trung tâm GDQP&AN toàn quốc sẽ có 46 trung tâm, trong đó tiếp tục duy trì, nâng cấp 38 trung tâm đã được quy hoạch và thành lập trước năm 2021; bổ sung đưa vào quy hoạch, thành lập mới 08 trung tâm GDQP&AN các trường: Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Lao động - Xã hội, Đại học Công Đoàn, Đại học Phạm Văn Đồng, Đại học Thủ Dầu Một, Cao đẳng Lào Cai, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ. Đáp ứng cho 100% sinh viên đào tạo trình độ cao đẳng, đại học của các trường cao đẳng, trường đại học, đại học vùng, đại học quốc gia, học viên được học tập, ăn, ở, sinh hoạt tập trung để rèn luyện theo nếp sống quân sự, môi trường Quân đội. Không phát triển thêm các trường được tự chủ môn học GDQP&AN; dựa trên cơ sở tình hình thực tiễn về lưu lượng sinh viên của từng vùng kinh tế - xã hội và đánh giá chất lượng đào tạo của từng trung tâm GDQP&AN trong kỳ quy hoạch làm cơ sở để nâng cấp quy mô hoặc đưa ra khỏi quy hoạch những trung tâm GDQP&AN không đạt được mục đích yêu cầu của môn học GDQP&AN đề ra, bổ sung các trường hiện đang được tự chủ môn học GDQP&AN có đủ năng lực và khả năng đào tạo môn học GDQP&AN vào quy hoạch.

* Tầm nhìn đến năm 2045:

Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng, dạy môn học GDQP&AN cho các trung tâm GDQP&AN; nâng cấp quy mô các trung tâm GDQP&AN hiện có hoặc bổ sung quy hoạch, thành lập mới các trung tâm GDQP&AN đáp ứng nhu cầu cho lưu lượng sinh viên phát triển mới và hướng tới đưa học sinh đào tạo trình độ trung cấp vào học tập môn học GDQP&AN tại hệ thống trung tâm GDQP&AN.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

File đính kèm:

Mạnh Tùng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.