Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Cà Mau kiến nghị chỉ rõ căn cứ pháp lý xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở

19:08 | 11/10/2023

(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau do Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 907/BDN ngày 01/8/2023, nội dung như sau: “Tại khoản 16 mục IV Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023 - 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, giao UBND tỉnh quy định các dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở. Tuy nhiên, qua rà soát, nghiên cứu các cơ sở pháp lý (Luật bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải) không có quy định UBND cấp tỉnh ban hành quy định các dự án đầu tư, các cơ sở phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố cấp cơ sở. Kiến nghị sớm hướng dẫn rõ về căn cứ pháp lý ban hành quy định này để địa phương thực hiện” (Câu số 31).

Ngày 10/10/2023, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

1. Tại khoản 1 Điều 24 Quy chế ứng phó sự cố chất thải ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định trách nhiệm của cơ sở: “Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố chất thải; xây dựng, thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố chất thải; tổ chức ứng phó sự cố chất thải tại cơ sở và tham gia ứng phó sự cố chất thải theo sự chỉ huy của cơ quan, người có thẩm quyền”.

2. Tại khoản 1 Điều 109 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường quy định:

Chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường.

Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định này.

3. Tại mục d khoản 4 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định: “Chủ dự án đầu tư, cơ sở ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của cơ sở mình”. Khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho phép kế hoạch ứng phó sự cố môi trường có thể được lồng ghép, tích hợp với các kế hoạch phòng thủ dân sự hoặc kế hoạch ứng phó sự cố khác...

4.Tại khoản 1 Điều 168 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm (...); chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm soát nguồn ô nhiễm; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức quản lý các nguồn thải trên địa bàn theo phân công, phân cấp; chịu trách nhiệm trước chính phủ về việc để xảy ra ô nhiễm môi trường trên địa bàn (điểm c); Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (điểm l)”.

Từ những cơ sở nêu trên, khoản 16 mục IV Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023 - 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ- TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ giao ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định các dự án đầu tư, các cơ sở có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường (theo mục 1 Điều 109 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022).

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau để trả lời cử tri.

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.