Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014

14:26 | 17/02/2014

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật; xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - binh sĩ, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lực lượng Dự bị động viên và Dân quân tự vệ (sau đây viết gọn là cán bộ, chiến sĩ); góp phần hạn chế vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm pháp luật nhà nước.

Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

2. Yêu cầu

Cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt và nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị, là trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và mọi cán bộ, chiến sĩ.

Bám sát nội dung, yêu cầu nêu trong các văn bản của Đảng, Nhà nước và các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật đang được triển khai, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị.

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo nghiêm túc, đúng nội dung, chương trình, thời gian quy định, đạt kết quả tốt; vận dụng linh hoạt các hình thức phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị và đặc điểm đối tượng giáo dục; gắn phổ biến, giáo dục với tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật nhà nước và kỷ luật quân đội, quy định của cơ quan, đơn vị.

Làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng của cơ quan, đơn vị quân đội và giữa cơ quan, đơn vị với địa phương nơi đóng quân trong thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhằm tạo sự thống nhất, đạt hiệu quả cao.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Xây dựng, hoàn thiện thể chế về phổ biến, giáo dục pháp luật

1.1. Xây dựng văn bản quy định về phổ biến, giáo dục pháp luật

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành văn bản quy định chi tiết thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp trong Quân đội; phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn về công nhận báo cáo viên pháp luật trong Quân đội.

Thời gian ban hành: Quý I/2014.

1.2. Tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp; cấp thẻ báo cáo viên pháp luật

a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với tổ chức pháp chế, cơ quan chính trị (nơi không có tổ chức pháp chế) các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật để làm cơ sở tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy chỉ đạo, triển khai kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ này.

Thời gian thực hiện: Quý I/2014.

b) Tổ chức pháp chế, cơ quan chính trị (nơi không có tổ chức pháp chế) các cấp xét hồ sơ, đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận và cấp thẻ báo cáo viên pháp luật theo quy định.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Tổ chức phổ biến, giáo dục các nội dung pháp luật trọng tâm

2.1. Nội dung giáo dục tập trung

a) Nội dung giáo dục chung đối với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân:

+ Chuyên đề 1: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi năm 2013;

+ Chuyên đề 2: Nội dung cơ bản của Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2013;

+ Chuyên đề 3: Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2005;

+ Chuyên đề 4: Nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

b) Nội dung giáo dục theo từng khối đơn vị: Ngoài 04 chuyên đề giáo dục chung nêu trên, các cơ quan, đơn vị tổ chức giáo dục tập trung nội dung theo khối như sau:

- Khối đơn vị sẵn sàng chiến đấu: Chuyên đề Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Khối quân sự địa phương: Chuyên đề Nội dung cơ bản của Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ quy định về khu vực phòng thủ và Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.

Đối với Dân quân tự vệ, tổ chức học thêm Chuyên đề Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành; lực lượng Dự bị động viên học thêm Chuyên đề Một số nội dung cơ bản của Pháp lệnh về Lực lượng Dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Khối đơn vị kinh tế: Chuyên đề Nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2012.

- Khối học viện, nhà trường: Chuyên đề Nội dung cơ bản của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.

2.2. Nội dung phổ biến, quán triệt thường xuyên

Các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời, thường xuyên các văn bản sau:

a) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi năm 2013;

b) Các Bộ luật, Luật: Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 (trọng tâm là Chương XXIII - Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân); Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Bộ luật Lao động năm 2012; Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2013; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013...;

c) Pháp lệnh và các Nghị định: Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê, Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Nghị định số 220/2013/NĐ-CP, ngày 27/12/2013 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân.

d) Các Thông tư: Thông tư số 193/2011/TT-BQP ngày 23/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Điều lệnh Quản lý bộ đội Quân đội nhân dân Việt Nam (tập trung vào các quy định gắn với đặc thù đơn vị), Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/8/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIX của Bộ luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong Quân đội (trường hợp được ban hành);

đ) Các văn bản của Bộ Quốc phòng và của cơ quan, đơn vị về tăng cường quản lý kỷ luật; phòng, chống vi phạm pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông, an toàn trong huấn luyện...

2.3. Thời gian

a) Đối với nội dung giáo dục tập trung: Mỗi Chuyên đề 90 phút (sử dụng quỹ thời gian giáo dục chính trị tại đơn vị và thực hiện trong Ngày Pháp luật).

Chuyên đề 1 và Chuyên đề 2 hoàn thành trong Quý 2/2014.

Các Chuyên đề còn lại (Chuyên đề 3, Chuyên đề 4 và nội dung giáo dục tập trung theo từng khối đơn vị) hoàn thành trong Quý 3/2014.

b) Đối với nội dung phổ biến, quán triệt thường xuyên: Sử dụng 2% quỹ thời gian huấn luyện quân sự; kết hợp trong thời gian thông báo chính trị - thời sự, trong sinh hoạt bộ đội, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể; sinh hoạt Ngày Pháp luật; phổ biến trên bản tin, hệ thống truyền thanh của cơ quan, đơn vị...

2.4. Bảo đảm tài liệu

a) Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch biên soạn, in, phát hành cuốn Tài liệu Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, gồm 06 chuyên đề sau:

- Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi năm 2013 (do Vụ Pháp chế biên soạn);

- Nội dung cơ bản của Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2013 (do Tòa án quân sự Trung ương biên soạn);

- Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2005 (do Vụ Pháp chế biên soạn);

- Nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2012 (do Vụ Pháp chế biên soạn);

- Nội dung cơ bản của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 (do Cục Dân quân tự vệ/BTTM biên soạn);

- Nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (do Viện Kiểm sát quân sự Trung ương biên soạn).

Thời gian thực hiện: Chi tiết thực hiện theo Kế hoạch biên soạn, in, phát hành Tài liệu Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014; bảo đảm cấp phát xong trong tháng 01/2014.

Kinh phí thực hiện: Sử dụng ngân sách nhà nước giao, cấp cho Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng năm 2014.

b) Các chuyên đề còn lại do cơ quan, đơn vị cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng biên soạn, in, phát hành đến cấp cơ sở thuộc cơ quan, đơn vị mình.

Thời gian thực hiện: Quý I/2014.

Kinh phí thực hiện: Sử dụng ngân sách nhà nước giao và ngân sách quốc phòng chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 được Bộ Quốc phòng thông báo và kinh phí giáo dục chính trị của cơ quan, đơn vị.

3. Tập huấn nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

3.1. Tập huấn cấp Bộ Quốc phòng

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn cấp Bộ Quốc phòng cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng về một số chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật trọng tâm của năm 2014 và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thời gian tập huấn: Hai ngày, tổ chức trong Quý I/2014.

3.2. Tập huấn cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng

Trên cơ sở nội dung được Bộ Quốc phòng tập huấn, các cơ quan, đơn vị kịp thời tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp thuộc cơ quan, đơn vị mình bảo đảm phục vụ tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014.

Thời gian thực hiện: Quý I/2014.

4. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống bản tin, truyền thanh nội bộ

4.1. Tổng cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan báo chí trong Quân đội bố trí thời lượng phát sóng, thường xuyên có chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật, nêu gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

4.2. Cơ quan, đơn vị các cấp trong toàn quân tăng cường thông tin về công tác xây dựng, thực hiện pháp luật; hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; nêu gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật, kỷ luật trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng và các phương tiện thông tin đại chúng khác trong và ngoài Quân đội; mở chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên bản tin, chương trình phát thanh nội bộ.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

5. Xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

5.1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương; Thông tư số 47/2012/TT-BQP ngày 31/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trong Quân đội để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách, ngăn sách pháp luật phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù của cơ quan, đơn vị.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

5.2. Tổ chức pháp chế, cơ quan chính trị (nơi không có tổ chức pháp chế) các cấp tổng hợp, xây dựng danh mục sách pháp luật 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm làm cơ sở cho cơ quan, đơn vị cấp mình bổ sung sách, tài liệu pháp luật mới cho tủ sách, ngăn sách pháp luật.

Thời gian thực hiện: Tháng 6 và tháng 12.

6. Tập trung giới thiệu một số văn bản pháp luật quan trọng, thiết thực với bộ đội; thực hiện hoạt động trọng tâm, hỗ trợ điểm tại một số cơ quan, đơn vị.

6.1. Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng nghiên cứu, đề xuất Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định để tổ chức thực hiện hoạt động trọng tâm, làm điểm phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

6.2. Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức pháp chế (nơi không có Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật), cơ quan chính trị (nơi không có Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức pháp chế) các cấp chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, người chỉ huy cấp mình để kịp thời chỉ đạo tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật mới, liên quan mật thiết đến đời sống, sinh hoạt, công tác của bộ đội, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và thực hiện hoạt động trọng tâm, trọng điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

7. Thực hiện các chương trình, đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

7.1. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”, năm 2014 trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ký ban hành để tổ chức thực hiện.

Thời gian ban hành kế hoạch: Tháng 01/2014.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

7.2. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện lồng ghép các nội dung của Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thường xuyên của năm.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

7.3. Cục Nhà trường/BTTM chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014 theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.

Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch thực hiện Chương trình, Đề án.

8. Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

8.1. Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với một số cơ quan, đơn vị vào Quý 3, Quý 4/2014 và theo chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

8.2. Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức pháp chế (nơi không có Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật), cơ quan chính trị (nơi không có Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức pháp chế) các cơ quan, đơn vị tham mưu với cấp ủy, người chỉ huy xây dựng kế hoạch kiểm tra riêng hoặc đưa nội dung kiểm tra vào kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014; tổ chức kiểm tra, kết hợp có hiệu quả giữa hình thức tổ chức đoàn kiểm tra và hướng dẫn đối tượng kiểm tra tự kiểm tra, báo cáo kết quả bằng văn bản về Bộ Quốc phòng (qua Vụ Pháp chế/BQP và Cục Tuyên huấn/TCCT).

Thời gian thực hiện: Cả năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế/BQP chủ trì, phối hợp với Cục Tuyên huấn/TCCT và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân đội căn cứ nội dung Kế hoạch này tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch trong đơn vị mình; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện quý 1 (trước ngày 20/3), 6 tháng (trước ngày 20/6), 9 tháng (trước ngày 20/9), 1 năm (trước ngày 20/11) về Bộ Quốc phòng (qua Vụ Pháp chế/BQP, Cục Tuyên huấn/TCCT).

3. Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định về công tác tài chính trong Quân đội. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hỗ trợ một phần kinh phí để tăng cường hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật từ các nguồn ngân sách hợp pháp khác, như: ngân sách địa phương, nguồn tự cân đối, nguồn thu từ hoạt động tăng gia, sản xuất, kinh doanh...

Kinh phí thực hiện các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện theo quy định tại các quyết định ban hành, phê duyệt các chương trình, đề án đó.

Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng lập kế hoạch, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phân bổ kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đến cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng và hoạt động trọng tâm, trọng điểm tại một số cơ quan, đơn vị.

Nhận được Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và gửi Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 về Bộ Quốc phòng (qua Vụ Pháp chế/BQP và Cục Tuyên huấn/TCCT) trước ngày 20/01/2014./.


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


(Đã ký)


Thượng tướng Nguyễn Thành Cung

File đính kèm:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.