Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Kết quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng

12:30 | 22/12/2013

(Bqp.vn) - Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng, qua kiểm tra phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kịp thời đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ nội dung đó nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đồng thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xác định trách nhiệm của việc ban hành văn bản trái pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

 

Đại tá Hàn Mạnh Thắng - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng.

Nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, 10 năm qua, hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản QPPL đã được Bộ Quốc phòng triển khai tích cực và có hiệu quả. Thông qua hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản QPPL, kịp thời phát hiện và xử lý những nội dung sai trái của các văn bản QPPL do Bộ Quốc phòng ban hành hoặc các văn bản do các cơ quan nhà nước ban hành thuộc lĩnh vực do Bộ Quốc phòng quản lý. Qua đó, góp phần tích cực nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hợp hiến, hợp pháp.

Để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản trong Bộ Quốc phòng được thống nhất, có hiệu quả, phù hợp với đặc thù của Bộ Quốc phòng, căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản QPPL và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành Luật của Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã ban hành các văn bản để hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trong Quân đội. Trong đó có thể kể đến các văn bản sau: Chỉ thị số 3451/2001/CT-BQP ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trong Quân đội; Quyết định số 11/2005/QĐ-BQP ngày 12/01/2005 về việc ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản QPPL trong Bộ Quốc phòng; Chỉ thị số 189/2005/CT-BQP ngày 06/12/2005 về việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trong Quân đội; Quyết định số 46/2008/QĐ-BQP ngày 20/3/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản QPPL trong Bộ Quốc phòng; Thông tư số 28/2011/TT-BQP ngày 18/3/2011 ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Thông tư số 75/2011/TT-BQP ngày 23/5/2011 quy định về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL của Bộ Quốc phòng.

Việc kiểm tra văn bản được thực hiện ngay sau khi các văn bản QPPL được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký ban hành hoặc liên tịch ký ban hành, bảo đảm 100% các văn bản do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành hoặc liên tịch ban hành đều được kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả kiểm tra cho thấy, các văn bản đều được ban hành đúng thẩm quyền, tuân thủ chặt chẽ quy trình soạn thảo, ban hành và thẩm định về mặt pháp lý; xác định đúng đối tượng, phạm vi điều chỉnh, mục đích của việc ban hành văn bản; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; thể chế hóa kịp thời đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng; không có văn bản có nội dung trái với mục đích, nguyên tắc cơ bản của pháp luật hoặc những nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của Nhà nước và Quân đội cũng như thẩm quyền ban hành văn bản. Thông qua hoạt động kiểm tra văn bản hành chính, chưa phát hiện văn bản nào do Bộ Quốc phòng ban hành có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức thông tư, thông tư liên tịch hoặc văn bản do chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ban hành có dấu hiệu trái pháp luật hoặc có yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với các văn bản này có dấu hiệu trái pháp luật.

Công tác kiểm tra xử lý văn bản QPPL được thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL, Nghị định 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL. Đến nay, công tác kiểm tra văn bản QPPL trong Bộ Quốc phòng cơ bản đã đi vào nền nếp, đạt kết quả tốt; góp phần tích cực nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hợp hiến, hợp pháp của hệ thống văn bản QPPL về quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được là cơ bản, công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trong Bộ Quốc phòng còn bộc lộ những hạn chế, khó khăn nhất định. Đó là: Công tác kiểm tra văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực chưa được thực hiện; việc phát hiện các sai sót của văn bản còn hạn chế. Công tác rà soát còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, nhất là đối với hoạt động rà soát các văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng do thiếu hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác rà soát. Nguồn nhân lực hiện có của công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL còn nhiều điểm bất cập, chưa ngang tầm nhiệm vụ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL trong Bộ Quốc phòng còn chưa thực hiện được nên đã làm hạn chế rất nhiều đến hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản QPPL. Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc dành cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tuy đã được quan tâm, song chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nhất là ở cấp cơ sở.

Trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; để khắc phục những vướng mắc, bất cập trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trong thời gian tới, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác pháp chế nói chung, công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL nói riêng.

Hai là, hoàn thiện thể chế công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Đây là giải pháp quan trọng nhằm đạt được những mục tiêu cơ bản sau: Tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL; tạo cơ chế đồng bộ, thống nhất và tổng thể để xây dựng nguồn nhân lực cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL; tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL.

Ba là, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và kiện toàn tổ chức, xây dựng nguồn nhân lực làm công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL. Cần tích cực triển khai nghiên cứu Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác pháp chế” theo hướng chuyên môn hóa đối với các lĩnh vực hoạt động của công tác pháp chế, trong đó có lĩnh vực kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL. Xây dựng nguồn nhân lực đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL.

Bốn là, tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL. Việc sử dụng ngân sách phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực.

Năm là, tăng cường đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL.

Những giải pháp trên là một chỉnh thể thống nhất, cần thực hiện đồng bộ để công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL đạt hiệu quả thiết thực.

File đính kèm:

Đại tá Hàn Mạnh Thắng - Vụ trưởng Vụ Pháp chế BQP

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.