Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật ở đơn vị cơ sở

12:22 | 22/12/2013

(Bqp.vn) - Nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị cơ sở, góp phần quan trọng xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, ở đơn vị cơ sở, hạ sĩ quan, binh sĩ cơ bản có tuổi đời từ 18 đến 24, trình độ văn hóa không đồng đều, một số chiến sĩ khi nhập ngũ còn ảnh hưởng phong tục tập quán vùng miền, cá biệt một số đồng chí do tác động của điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, chuyện tình cảm, tình yêu đôi lứa, những tác động của mặt trái cơ chế kinh tế thị trường… kèm theo đó là thói quen sống tự do, hiểu biết chưa đầy đủ về pháp luật đã dẫn đến vi phạm kỷ luật của Quân đội, pháp luật của Nhà nước. Hơn nữa, yêu cầu công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng nền nếp chính qui của đơn vị ngày càng cao, luôn đặt ra cho mỗi chiến sĩ phải có quyết tâm cao mới hoàn thành được nhiệm vụ trên cương vị chức trách được giao. Từ những đặc điểm đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy đơn vị phải thường xuyên quan tâm giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, thực hiện đồng bộ một số biện pháp sau:

Một là, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần xây dựng và kiện toàn Tổ tư vấn trợ giúp, sức khỏe - pháp luật cho quân nhân. Đây là một nội dung rất quan trọng trong công tác tuyên truyền PBGDPL của Nhà nước, điều lệnh điều lệ quân đội và những quy định của đơn vị. Thông qua hoạt động của Tổ tư vấn sẽ góp phần tích cực vào việc nắm, giải quyết những vấn đề nảy sinh, giữ vững ổn định tâm lý cho chiến sĩ, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực nảy sinh. Đồng thời, thông qua kết quả hoạt động của Tổ tư vấn để tham mưu cho cấp ủy và chỉ huy đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền và PBGDPL ở đơn vị.

Hai là, tăng cường bồi dưỡng năng lực, kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL. Để công tác phổ biến, giáo dục đạt hiệu quả, trước hết đội ngũ làm công tác PBGDPL phải có kiến thức về pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL. Muốn vậy, các đơn vị cần tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền PBGDPL. Cung cấp tài liệu PBGDPL và tài liệu nghiệp vụ PBGDPL theo từng nhóm đối tượng, cụ thể: Đối với các cơ quan, đơn vị khối huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cung cấp tài liệu liên quan đến Bộ luật hình sự, Luật Giao thông đường bộ, điều lệnh, điều lệ, Chỉ thị số 04/CT-BQP ngày 09/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam… Đối với các cơ quan, đơn vị đóng quân ở biên giới, hải đảo, cung cấp tài liệu có liên quan đến Luật Biên giới quốc gia, Luật An ninh quốc gia, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh. Đối với các học viện, nhà trường, cung cấp tài liệu liên quan đến Luật Giáo dục, Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng. Đối với các cơ quan, đơn vị khối doanh nghiệp, cung cấp những tài lệu có liên quan đến Luật Doanh nghiệp, pháp luật về thuế, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Luật Giao thông đường bộ… Riêng đối với lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ, căn cứ vào nội dung giáo dục chính trị, pháp luật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh nghiên cứu đưa các nội dung PBGDPL thiết thực, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng địa phương.

Ba là, phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở địa phương để đa dạng hóa các hình thức tổ chức công tác tuyên truyền PBGDPL. Mỗi cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở địa phương có chức năng, trình độ kiến thức chuyên sâu và lợi thế riêng, để nâng cao công tác PBGDPL cho cán bộ chiến sĩ cần làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức này để đa dạng hóa các hình thức tổ chức công tác tuyên truyền PBGDPL. Đối với các chuyên đề giáo dục chuyên sâu về pháp luật, các đơn vị có thể mời các chuyên gia của cơ quan tư pháp ở địa phương để phổ biến, hoặc tổ chức nói chuyện chuyên đề bổ trợ, thông báo tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn...; Đối với các tổ chức quần chúng ở địa phương, cần phối hợp tốt để tổ chức tuyên truyền PBGDPL như: Phối hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm, trao đổi, giới thiệu văn bản mới, tổ chức các cuộc ra quân tuyên truyền, lồng ghép công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

Bốn là, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch PBGDPL; kịp thời động viên khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL. Kiểm tra là một trong những hoạt động quan trọng của cấp ủy và chỉ huy đơn vị, thông qua công tác kiểm tra để nắm thực chất chất lượng, hiệu quả của công tác phổ biến giáo dục pháp luật từng đơn vị, trong kiểm tra cần xác định nội dung có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các đơn vị có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật, có khiếu nại, tố cáo và chất lượng, hiệu quả công việc thấp… để tìm hiểu rõ nguyên nhân, kịp thời rút kinh nghiệm cho đơn vị được kiểm tra và rút kinh nghiệm chung trong toàn đơn vị. Cũng thông qua công tác kiểm tra cần động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, đơn vị và cá nhân có thành tích, chấn chỉnh những cơ quan, đơn vị và cá nhân còn những hạn chế trong công tác PBGDPL.

File đính kèm:

Thượng tá, Ths Nguyễn Xuân Thắng - Phó Chính ủy eBB 143, f315, QK5

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.