Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Triển khai thực hiện Hiến pháp trong Quân đội

09:17 | 19/02/2014

(Bqp.vn) - Sáng 28/11/2013, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, các đại biểu đã bấm nút thông qua dự thảo Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 và Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (Hiến pháp = 97,59%, Nghị quyết thi hành Hiến pháp = 98,59%). Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta.

 

Đại tá Nguyễn Đức Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế BQP.

Bản Hiến pháp mới được thông qua gồm 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992), đã tạo niềm tin và sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước trong thời kỳ phát triển của đất nước. Trong quá trình sửa đổi Hiến pháp, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và các đại biểu Quốc hội đã làm việc công phu, nghiêm túc, phát huy cao nhất trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân; các chuyên gia, nhà khoa học; các đại biểu Quốc hội, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6. Quá trình xây dựng, chỉnh lý, thông qua bản Dự thảo Hiến pháp (sửa đổi) đã cho chúng ta thêm bài học quý về sự tiếp thu ý kiến của nhân dân, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo ra sự đồng thuận trong xã hội.

Hiến pháp là văn bản chính trị - pháp lý cao nhất của Nhà nước, phản ánh ý chí chung của toàn xã hội về những vấn đề quan trọng của đất nước. Về bản chất, Hiến pháp điều chỉnh những quan hệ chủ đạo, có tính nguyên tắc và tính nền tảng nhất. Chính vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, triển khai theo một quy trình, thủ tục đặc biệt và tuân theo các nguyên tắc nhất định.

Để góp phần nhanh chóng đưa Hiến pháp (sửa đổi) vào cuộc sống, cần tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội “Quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Hiến pháp (sửa đổi) tại cơ quan, đơn vị, nhằm nâng cao nhận thức về Hiến pháp và ý thức chấp hành Hiến pháp cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng, bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại; đồng thời, nêu cao cảnh giác cách mạng chống lại các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng việc sửa đổi Hiến pháp để xuyên tạc, nói xấu nhằm bôi nhọ, chống phá và làm giảm uy tín của Đảng, chia rẽ đoàn kết nội bộ ta và thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa Quân đội”.

2. Cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng tiếp tục thể hiện và phát huy bản chất cách mạng, gương mẫu chấp hành Hiến pháp, pháp luật; có trách nhiệm vận động gia đình, người thân và nhân dân chấp hành Hiến pháp, pháp luật; thường xuyên đóng góp ý kiến xây dựng các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương ngày càng vững mạnh. Mỗi cán bộ, chiến sỹ trong Quân đội hãy là những tuyên truyền viên tích cực, vận động toàn xã hội sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và khu vực, cần quán triệt sâu sắc tinh thần của Hiến pháp, trong đó, khẳng định mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; thực hiện đúng nguyên tắc lực lượng vũ trang đặt dưới sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân Việt Nam và sự nghiệp quốc phòng - an ninh.

3. Khẩn trương triển khai rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với Hiến pháp. Qua rà soát của Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng, tính đến thời điểm hiện nay có 2.598 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng (10 luật, 11 pháp lệnh, 123 nghị định, 104 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 2.359 thông tư và thông tư liên tịch); khối lượng văn bản phải rà soát, đối chiếu là rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, tận tâm, tận lực và phối hợp chặt chẽ giữa Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

4. Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên phải triển khai toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn, từng thời điểm, bằng giải pháp đồng bộ, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của từng quân nhân. Chỉ huy đơn vị trực tiếp chủ trì công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật ở từng đơn vị gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 317-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chú trọng phát huy nhân tố tích cực và chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc vi phạm xảy ra. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch; gương mẫu trong rèn luyện và chấp hành Hiến pháp, pháp luật, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật quan hệ quân - dân, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

File đính kèm:

Đại tá Nguyễn Đức Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế BQP

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.