Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Cục Tác chiến điện tử đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

17:02 | 03/11/2017

(Bqp.vn) - Nhận thức rõ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một nội dung quan trọng nhằm quản lý, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Cục Tác chiến điện tử (Bộ Tổng Tham mưu) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện mặt công tác này sát với đặc thù, thực tiễn của đơn vị. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, văn hóa pháp luật ở các cơ quan, đơn vị trong toàn đơn vị; đồng thời góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tiểu phẩm “Chuyện của Tôi” tại buổi tuyên truyền, PBGDPL bằng hình thức sân khấu hóa của Cục Tác chiến điện tử, tháng 10/2016.

Công tác tuyên truyền, PBGDPL là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhằm tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục và động viên cán bộ, chiến sỹ chấp hành Hiến pháp, Pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Để công tác tuyên truyền, PBGDPL có hiệu quả, Đảng ủy, chỉ huy Cục Tác chiến điện tử đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch PBGDPL hàng năm của Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Cục tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch PBGDPL năm của Cục và hướng dẫn, triển khai thực hiện xuống từng cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Cục chỉ đạo cấp ủy các cấp đưa nội dung tuyên truyền, PBGDPL vào nghị quyết lãnh đạo và xác định rõ đây là nội dung trọng tâm của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý kỷ luật. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy, chính trị viên các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sát với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Trong các nghị quyết, kế hoạch công tác, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm xác đinh rõ nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác PBGDPL, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy Cục Tác chiến điện tử cũng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn đội ngũ chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp trực tiếp tham mưu giúp việc về công tác PBGDPL. Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn về công tác PBGDPL, cơ quan chính trị các cấp chủ động kiểm tra, đôn đốc thực hiện theo chức năng được phân công, qua đó kịp thời nắm bắt hoạt động PBGDPL của các cơ quan, đơn vị trong toàn Cục; đồng thời tham mưu giúp Đảng ủy, chỉ huy Cục những chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp. Cùng với đó, Đảng ủy, Chỉ huy Cục Tác chiến điện tử cũng luôn quan tâm chăm lo xây dựng, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tổ tư vấn tâm lý sức khỏe và pháp luật của các cơ quan, đơn vị.

Với đặc điểm đội ngũ cán bộ, báo cáo viên chủ yếu là kiêm nhiệm, không có cán bộ chuyên trách về pháp luật nên trình độ, khả năng sư phạm còn không ít hạn chế. Do đó, hàng năm, Đảng ủy, Chỉ huy Cục chỉ đạo các đơn vị lựa chọn những đồng chí có kiến thức, hiểu biết về pháp luật, khả năng sư phạm, có đạo đức, lối sống tốt, được tín nhiệm để tham gia tập huấn, bồi dưỡng về pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên truyền viên pháp luật của Cục không ngừng được nâng lên, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL. Đặc biệt, để khắc phục sự khô cứng trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, lãnh đạo Cục Tác chiến điện tử đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động đổi mới hình thức, phương pháp PBGDPL bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, trong đó chú trọng vào công tác PBGDPL bằng hình thức sân khâu hóa. Nhờ đó, công tác tuyên truyền, PBGDPL ở các cơ quan, đơn vị đã đạt được nhiều hiệu quả tích cực và xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, như: Thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa, tọa đàm, trao đổi; tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống panô, khẩu hiệu; xây dựng chuyên mục tuyên truyền các văn bản luật trên chương trình phát thanh nội bộ; lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL trong giao ban, sinh hoạt tập trung, thông báo thời sự, giáo dục chính trị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân, câu lạc bộ và các thiết chế văn hóa... Chỉ tính riêng năm 2017, Cục Tác chiến điện tử đã tổ chức hơn 30 đợt tuyền truyền, PBGDPL với gần 27.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia.

Việc duy trì thực hiện “Ngày Pháp luật” và Tủ sách Pháp luật được các cơ quan, đơn vị trong toàn Cục duy trì thường xuyên, nghiêm túc. Căn cứ tình hình, nhiệm vụ, đối tượng cụ thể, các đơn vị tổ chức “Ngày Pháp luật” hàng tháng phù hợp với thực tiễn, đúng với chỉ đạo, hướng dẫn của trên. Nội dung “Ngày Pháp luật” tập trung quán triệt những văn bản pháp luật mới, thông tin về tình hình kỷ luật trong toàn quân và các cơ quan, đơn vị trong Cục; đồng thời, dân chủ thảo luận, bàn biện pháp phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm kỷ luật trong cơ quan, đơn vị. Qua đó đã thông tin, giải đáp kịp thời những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; những văn bản pháp luật thường xuyên có liên quan trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của từng cơ quan, đơn vị đến các đối tượng trong đơn vị nắm và thực hiện. Hoạt động Tủ sách pháp luật Phòng Hồ chí Minh; Tủ sách pháp luật của khối cơ quan các Lữ đoàn, Trung tâm được duy trì hoạt động có nền nếp, hàng năm đều được bổ sung các đầu sách mới. Hiện nay, với tổng số hơn 7.700 đầu sách, báo, tạp chí, tài liệu pháp luật phong phú đã cơ bản đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, tra cứu tìm hiểu của cán bộ, chiến sỹ.

Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đóng quân tham gia giao lưu về kiến thức pháp luật với cán bộ, chiến sỹ của Cục Tác chiến điện tử trong một buổi tuyên truyền, GDPBPL.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cũng luôn chủ động phát huy vai trò các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn trong phối hợp với địa phương và gia đình quân nhân thông qua hoạt động học tập, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí... đã tạo sức mạnh tổng hợp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong đơn vị.

Với chủ trương đúng và cách làm hiệu quả, công tác tuyên truyền, PBGDPL của Cục Tác chiến điện tử đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý thức và hành vi chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước của cán bộ, chiến sĩ. Hàng năm không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỉ lệ vi phạm kỷ luật thông thường của bộ đội giảm dưới 0,2%, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả, nền nếp công tác tuyên truyền, PBGDPL, các cơ quan, đơn vị trong toàn Cục Tác chiến điện tử cần:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác PBGDPL, nhất là Chỉ thị 63/2008/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL trong Quân đội nhân dân và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; Chỉ thị 04/CT-BQP về tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong QĐND Việt Nam; Thông tư số 42/2016/TT-BQP ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định công tác PBGDPL trong Bộ Quốc phòng; các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về công tác tuyên truyền, PBGDPL, rèn luyện kỷ luật xây dựng nền nếp chính quy. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các luật và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các Bộ, Ban, ngành liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo kế hoạch. Phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp đối với công tác PBGDPL. Nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ trong quá trình thực hiện.

Kết hợp chặt chẽ công tác PBGDPL với duy trì nền nếp chính quy, kỷ luật và tổ chức tốt đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội. Duy trì nghiêm túc việc chấp hành kỷ luật, thực hiện lễ tiết tác phong quân nhân, kịp thời chấn chỉnh các quân nhân sai phạm. Thực hiện nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần, chế độ trực chỉ huy, trực ban ở các đơn vị, các phân đội tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn các khu vực đóng quân của các cơ quan, đơn vị; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định.

Tập trung đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện tuyên truyền PBGDPL. Đẩy mạnh các hình thức sân khấu hóa, kết hợp với lồng ghép vào các hoạt động phong trào thi đua; phát huy tốt vai trò các thiết chế văn hóa, phương tiện đọc, nghe, nhìn; đồng thời kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật kiêm nhiệm. Kết hợp chặt chẽ các hình thức PBGDPL, hoạt động Ngày Pháp luật với thực hiện Ngày Chính trị và Văn hóa tinh thần, các hình thức sinh hoạt học tập, quán triệt nhiệm vụ của cấp ủy, chỉ huy, các tổ chức quần chúng ở đơn vị. Củng cố, duy trì tốt nền nếp hoạt động tủ sách pháp luật Phòng Hồ Chí Minh; tủ sách pháp luật của khối cơ quan các lữ đoàn, Trung tâm; bổ sung đầu sách, kiện toàn quy chế, thống nhất cách sắp đặt, ghi chép thống kê…

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành của địa phương nơi đóng quân trong giáo dục, phổ biến pháp luật, phòng ngừa, hạn chế vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn.

File đính kèm:

Thiếu tướng Phạm Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tác chiến điện tử

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.