Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu mới của Quân đội nhân dân

15:50 | 12/07/2012

(Bqp.vn) - Những năm qua, quân đội đã quán triệt sâu sắc quan điểm bảo vệ Tổ quốc (BVTQ), đường lối quân sự, quốc phòng (QS-QP) của Đảng, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Các cơ quan chiến lược đã chủ động nắm và đánh giá đúng tình hình, tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng có đối sách xử lý phù hợp các vấn đề nhạy cảm, các tình huống phức tạp về quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Toàn quân tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức, xây dựng lực lượng và điều chỉnh, bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến ở tất cả các cấp; qua đó, nâng cao khả năng phòng thủ đất nước, nhất là trên các hướng, địa bàn chiến lược trọng yếu, khu vực biên giới, biển, đảo của Tổ quốc. Các đơn vị tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện, xây dựng chính quy, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); đồng thời, cùng các lực lượng và toàn dân chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, các đơn vị còn tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố, thảm họa môi trường, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, yêu cầu, nhiệm vụ BVTQ trong thời gian tới có sự phát triển nhiều mặt. Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những biến động khó lường. Xung đột tôn giáo, sắc tộc, ly khai, chiến tranh cục bộ, tranh chấp lãnh thổ, bạo loạn chính trị, can thiệp, lật đổ, khủng bố vẫn diễn ra gay gắt ở nhiều nơi. Nhiều nước tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng, đẩy mạnh hiện đại hoá vũ khí, trang bị (VKTB). Tình hình Biển Đông cơ bản ổn định, nhưng cũng có những diễn biến mới không thể xem thường. Đối với nước ta, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình” bằng những thủ đoạn mới hết sức tinh vi, thâm độc và nguy hiểm; đồng thời, sẵn sàng can thiệp bằng hành động vũ trang xâm lược khi có thời cơ. Chiến tranh BVTQ (nếu xảy ra) sẽ dựa trên những thành tựu khoa học - công nghệ quân sự hiện đại, chủ yếu là vũ khí công nghệ cao với phương thức và nhiều thủ đoạn tác chiến mới.

Tình hình đó đặt ra cho nhiệm vụ BVTQ những yêu cầu mới rất cao, đòi hỏi quân đội phải nỗ lực phấn đấu ngang tầm nhiệm vụ; đặc biệt là, phải không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, tạo sức mạnh chiến đấu mới, bảo đảm thực sự là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Sức mạnh chiến đấu mới của quân đội phải thể hiện ở sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổng hợp, mà tập trung là chất lượng chính trị, tổ chức lực lượng, VKTB, trình độ, khả năng SSCĐ và chiến đấu của bộ đội.

Để thực hiện tốt yêu cầu trên, các đơn vị trong toàn quân, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nhận thức rõ tình hình, nắm vững nhiệm vụ, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về QS-QP, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, bảo đảm cho quân đội nhân dân (QĐND) thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đây là vấn đề cơ bản, quan trọng nhất của quá trình xây dựng QĐND Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay. Để thực hiện tốt điều đó, các cấp cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trước hết là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu của bộ đội. Cần coi trọng giáo dục để cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân có nhận thức đầy đủ về phương hướng xây dựng quân đội: “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX đã xác định. Trong quá trình xây dựng, phải tạo bước đột phá, ưu tiên đầu tư thích đáng cho các lực lượng hải quân, phòng không - không quân, tác chiến điện tử, thông tin liên lạc... tiến thẳng lên hiện đại. Mặt khác, đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chiến lược, chiến dịch phải tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu để có tư duy nhạy bén, sắc sảo ngang tầm nhiệm vụ; luôn nắm chắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước có liên quan, chủ động tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả các vấn đề đối ngoại về QS-QP; xử lý thắng lợi các tình huống, không để đất nước bị động, bất ngờ về chiến lược; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng. Tổ chức đảng các cấp cần tập trung quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, tập thể và cá nhân, nhất là cán bộ chủ trì đối với nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 317-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm kỷ luật xảy ra ngay từ đơn vị cơ sở.

2. Tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức lực lượng theo hướng: “tinh, gọn, cơ động và linh hoạt”. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về tổ chức biên chế theo Đề án điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội đến năm 2015; chú trọng bảo đảm tính cân đối giữa binh chủng hợp thành và các quân, binh chủng; giữa lực lượng chiến đấu và cơ quan, phục vụ; ưu tiên đúng mức cho các lực lượng làm nhiệm vụ SSCĐ ở các địa bàn trọng điểm, trên biên giới, biển, đảo. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quan điểm, các quy định về công tác cán bộ, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, cần phối hợp chặt chẽ, kiên quyết bằng nhiều biện pháp; chú trọng gắn chặt công tác tổ chức với công tác tư tưởng và công tác chính sách, nhằm tạo nên sức mạnh mới về tổ chức lực lượng, bảo đảm cho quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ BVTQ.

Các địa phương, đơn vị phải phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV); đẩy mạnh đổi mới phương thức xây dựng theo tinh thần Chỉ thị số 06/CT-BQP, ngày 16/3/2010 của Bộ Quốc phòng và Kế hoạch số 360/KH-TM của Bộ Tổng tham mưu về thí điểm xây dựng các đơn vị DBĐV trong tình hình mới. Từ việc thí điểm tổ chức xây dựng lực lượng DBĐV tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Yên, Hậu Giang, cơ quan cấp chiến lược cần tiếp tục tổng kết, nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện phương thức để sớm triển khai rộng khắp trong thời gian tới, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, trình độ và khả năng chiến đấu của lực lượng DBĐV, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội.

3. Chú trọng nâng cao trình độ, khả năng tác chiến của bộ đội. Trước hết, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện công tác huấn luyện, diễn tập và SSCĐ. Đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện chiến dịch theo phương châm: “Toàn diện, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, gắn với nhiệm vụ, phương án tác chiến”. Trong đó, tập trung nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược về quan điểm, đường lối QS-QP của Đảng, các chủ trương, định hướng về xây dựng quân đội của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; trên cơ sở đó, đề cao trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Nội dung, phương pháp huấn luyện chiến dịch phải thiết thực, phù hợp, gắn với nhiệm vụ, phương án, kế hoạch tác chiến trong chiến tranh BVTQ; tập trung tạo bước chuyển biến về nâng cao chất lượng diễn tập; coi trọng diễn tập tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng và diễn tập hiệp đồng giữa bộ đội chủ lực với lực lượng vũ trang địa phương trong khu vực phòng thủ.

Tiếp tục huấn luyện theo phương châm: “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo nhiệm vụ, sát với địa bàn tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo VKTB có trong biên chế và các loại VKTB mới; cơ động lực lượng, phương tiện linh hoạt; giỏi tác chiến độc lập, nâng cao khả năng tác chiến khi được tăng cường binh khí kỹ thuật, hiệp đồng quân, binh chủng, tác chiến trong khu vực phòng thủ. Bảo đảm cho các lực lượng SSCĐ và chiến đấu thắng lợi trong mọi quy mô, tình huống cũng như ứng phó với các sự cố thảm họa, thiên tai có thể xảy ra.

Để bảo đảm SSCĐ cao, các đơn vị chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, diễn tập với công tác SSCĐ; duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ SSCĐ ở tất cả các cấp; tổ chức cho cán bộ đi nghiên cứu địa hình trên các hướng, địa bàn tác chiến theo nhiệm vụ được giao, làm cơ sở bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện SSCĐ. Các lực lượng Phòng không - Không quân, Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý vùng trời, vùng biển và nội địa; tăng cường quản lý biên giới, kịp thời phát hiện, đấu tranh với mọi hoạt động vượt biên, xâm nhập của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Từng đơn vị chú trọng phối hợp chặt chẽ với địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên đất liền và trên biển.

Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 814/QĐ-TM, ngày 24/5/2010 của Tổng Tham mưu trưởng “Về việc ban hành Hướng dẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 917/1999/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện” và Chỉ thị số 37-CT/ĐUQSTW “Về đẩy mạnh xây dựng chính quy QĐND Việt Nam lên một bước mới”. Trong đó, đặc biệt chú trọng nội dung xây dựng chính quy Quân đội, tạo sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động của mọi quân nhân, làm cơ sở nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ và chiến đấu của đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong rèn luyện và chấp hành nghiêm túc mọi chế độ quy định. Các đơn vị phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là chấp hành và thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ, Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 128/CT-BQP của Bộ Quốc phòng, góp phần thực hiện các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông; nhất là trong năm 2012 - năm được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xác định là “Năm An toàn giao thông”.

Cùng với các nhiệm vụ trên, các ngành, các cấp trong toàn quân còn phải thực hiện nhiều vấn đề quan trọng khác, như: công tác khoa học quân sự, bảo đảm VK,TB kỹ thuật... Đặc biệt là, trên cơ sở định hướng của Đảng và Nhà nước về xây dựng một số lực lượng hiện đại, các cơ quan chức năng cần tiếp tục nâng cao hiệu quả tham mưu về mua sắm, sản xuất, hiện đại hoá VKTB. Đây là yếu tố quan trọng để tạo sức mạnh chiến đấu mới của từng lực lượng cũng như của quân đội. Theo kế hoạch, các chuyên ngành kỹ thuật tập trung bảo đảm kịp thời, đủ số lượng, đúng chủng loại, chất lượng tốt, đồng bộ VKTB kỹ thuật cho các đơn vị; nhất là, đối với các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ bảo vệ vùng trời, biên giới, biển, đảo, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác. Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, các ngành, cơ quan và nhà máy quốc phòng cần phát huy nội lực, tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất VKTB. Đối với các đơn vị được biên chế VKTB kỹ thuật mới, cần khẩn trương khai thác, đưa vào sử dụng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện và SSCĐ; đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc quản lý vũ khí, đạn dược SSCĐ theo Chỉ thị 33/CT-TM của Tổng Tham mưu trưởng; tổ chức tốt việc phúc tra, hoàn chỉnh thủ tục để loại khỏi biên chế và xử lý các loại VKTB kỹ thuật lạc hậu, không còn nguồn vật tư thay thế.

Trên cơ sở quán triệt đường lối đối ngoại của Đảng, công tác đối ngoại quân sự tiếp tục hướng vào tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc, của các lực lượng tiến bộ trên thế giới để đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, tạo điều kiện cho đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; đồng thời, tận dụng thành tựu khoa học - công nghệ và các nguồn lực khác để mua sắm, sản xuất VKTB kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, góp phần đẩy mạnh hiện đại hoá, tạo sức mạnh chiến đấu mới của quân đội.

Nâng cao chất lượng tổng hợp, tạo sức mạnh chiến đấu mới của QĐND là yêu cầu khách quan, xuất phát từ sự phát triển của nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới. Vì vậy, toàn quân, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm, có nhiều giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh, tạo sức mạnh chiến đấu mới, cùng toàn Đảng, toàn dân sẵn sàng đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

File đính kèm:

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên BCHTƯ Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Tạp chí QPTD, số 6/2012)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.