Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế tại Bộ Tổng Tham mưu

22:21 | 12/05/2023

(Bqp.vn) - Ngày 11 - 12/5, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, công tác 1389; phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); tình hình thi hành pháp luật về đấu thầu đối với Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) QĐND Việt Nam.

Các đại biểu dự buổi kết luận kiểm tra.

Thời gian qua, Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành tốt công tác quân sự, quốc phòng và công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế; công tác 1389; PBGDPL; công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng và thi hành pháp luật về đấu thầu. Nổi bật là, BTTM đã thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương; kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế; công tác 1389; PBGDPL; công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế và thi hành pháp luật về đấu thầu. Qua đó tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả, đúng quy định.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng thể chế, Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan chức năng và đơn vị thuộc BTTM tích cực, chủ động trong tham mưu giúp Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM thực hiện các nội dung tham gia xây dựng thể chế theo đúng chủ trương của Quân ủy Trung ương, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Ban hành các chỉ thị, quyết định, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế; công tác 1389; PBGDPL; quản lý, sử dụng đất quốc phòng làm kinh tế; thi hành pháp luật về đấu thầu...

Ban Chỉ đạo 1389 Cơ quan BTTM đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tham mưu đề xuất nhiều biện pháp phòng ngừa hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; tình hình nội bộ trong cơ quan BTTM ổn định, an ninh chính trị, kỷ cương, kỷ luật được giữ vững và tăng cường.

Công tác PBGDPL đã được Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực; BTTM đã thường xuyên đổi mới hình thức, cách thức tiến hành PBGDPL sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ và đối tượng của các cơ quan, đơn vị trong BTTM; quán triệt, triển khai xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Đề án 1371 về “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”. Đã lồng ghép nhiều nội dung PBGDPL phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị và tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn đóng quân.

Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi kết luận kiểm tra.

Trong thi hành pháp luật về đấu thầu, Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về đầu tư, đấu thầu; các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm quy định về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; việc lựa chọn nhà thầu tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, quy định của Luật Đấu thầu và Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam phát biểu tại buổi kết luận kiểm tra.

Về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng làm kinh tế, Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM đã quán triệt, tổ chức thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động kinh tế, nhất là các quy định về tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế theo Nghị quyết số 132/2020/QH14 của Quốc hội, Nghị định số 26/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 58/2021/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại buổi kết luận kiểm tra.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương và đánh giá cao BTTM trong thực hiện công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế; công tác 1389; PBGDPL; thi hành pháp luật về đấu thầu thời gian qua.

Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc khắc phục, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu BTTM phải khẩn trương xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, trong đó, cần lưu ý xác định rõ thời gian hoàn thành, phân công cơ quan, cá nhân phụ trách. Thượng tướng Võ Minh Lương cũng yêu cầu BTTM tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế; quản lý, sử dụng đất quốc phòng và thi hành pháp luật về đấu thầu; nêu cao vai trò trách nhiệm, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm; duy trì, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác trên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm chất lượng, đúng quy trình và tiến độ.

Quang cảnh buổi kết luận kiểm tra.

Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh, BTTM là cơ quan chỉ huy, tham mưu cao nhất của Quân đội, giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng trên nhiều lĩnh vực. Do đó, cùng với việc tiếp tục tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai toàn diện các mặt công tác về quân sự, quốc phòng, xây dựng nền nếp chính quy, duy trì chấp hành pháp luật, kỷ luật,  Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM cần quan tâm nhiều hơn đến công tác xây dựng pháp luật; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, yêu cầu thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ; chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý để chủ động đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, kịp thời xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn.

Bên cạnh đó, BTTM cần thường xuyên quan tâm đổi mới phương pháp, tăng cường nguồn lực cho công tác PBGDPL; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc; chú trọng phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật và tuân thủ pháp luật.

Thượng tướng Võ Minh Lương cũng lưu ý BTTM cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xác minh, điều tra, kết luận các vụ việc, xử lý các vụ án đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai, sót lọt tội phạm; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các nội dung, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để kịp thời phát hiện, ngăn chặn; duy trì có nền nếp công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật, tội phạm. Ngoài ra BTTM cần làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, đơn vị.

Về những kiến nghị, đề xuất của BTTM, Thượng tướng Võ Minh Lương giao các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

File đính kèm:

Đức Anh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.