Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị ưu tiên nguồn lực xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc

17:22 | 19/09/2023

(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023 với nội dung: “Cử tri kiến nghị tiếp tục ưu tiên hỗ trợ nguồn lực cho các địa phương để đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới” (câu số 35).

Ngày 18/9/2023, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

1. Bảo đảm ngân sách (nguồn lực) đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vũng chắc; được quy định tại điểm b khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 41 Chương IV Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; cụ thể:

- Cơ chế bảo đảm (điểm b khoản 2): Ngân sách địa phương bảo đảm cho xây dựng và hoạt động, diễn tập khu vực phòng thủ của các cơ quan, đơn vị địa phương, được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật. Hàng năm, Ủy ban nhân dân các cấp phải bố trí ngân sách chi xây dựng và hoạt động, diễn tập khu vực phòng thủ trong dự toán chi ngân sách của cấp mình, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định;

- Nội dung bảo đảm (điểm c khoản 3): Các địa phương bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ; khảo sát, lập quy hoạch xây dựng thế trận quân sự; soạn thảo điều chỉnh phương án tác chiến và các kế hoạch bảo đảm cho hoạt động của khu vực phòng thủ; diễn tập khu vực phòng thủ và hoạt động của các lực lượng trên địa bàn khi có tình huống về quốc phòng, an ninh; kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng về xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ; đầu tư các dự án kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng; quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm các nhiệm vụ khác về khu vực phòng thủ.

2. Việc “hỗ trợ nguồn lực cho địa phương để đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp; do đó, đề nghị tỉnh Yên Bái chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp nhu cầu xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ của Tỉnh báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Bộ Quốc phòng nhất trí về chủ trương đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái trong việc hỗ trợ đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh, huyện vững chắc nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Tuy nhiên, để Bộ Quốc phòng có cơ sở hỗ trợ tỉnh Yên Bái về nguồn lực (nguồn kinh phí) cho đầu tư xây dựng công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ của Tỉnh, đề nghị tỉnh Yên Bái chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh: Trên cơ sở Quyết tâm, Kế hoạch tác chiến khu vực phòng thủ của tỉnh, huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Nghị quyết của Đảng bộ và nguồn ngân sách của địa phương, rà soát quy hoạch xây dựng các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ theo thứ tự ưu tiên (báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau khi được UBND tỉnh nhất trí về chủ trương đầu tư), Bộ CHQS tỉnh báo cáo BTL Quân khu 2, trình Bộ Quốc phòng theo đúng quy định.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 ngày 08/6/2018 và các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; số 01/2020/NĐ-CP ngày 14/5/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 về khu vực phòng thủ, cùng các quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở báo cáo của BTL Quân khu 2, Bộ Quốc phòng theo thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái để trả lời cử tri.

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.