Loading the player ...

Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, lành mạnh trong quân đội

(Bqp.vn) - Trước yêu cầu mới của việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết 33-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết là cơ sở quan trọng để quân đội đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, lành mạnh, bồi đắp thêm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp Đoàn Cục Tổ chức, Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị QĐND Lào

(Bqp.vn) - Chiều 19/8/2014, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tiếp đoàn Cục Tổ chức Đảng, Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị QĐND Lào do Trung tá Sổm-bắt Bun-khăm-kong, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức Đảng dẫn đầu, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hiến pháp năm 2013 với việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo vệ Tổ quốc

(Bqp.vn) - Quốc phòng, an ninh (QP,AN) là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đất nước, bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt. Vì vậy, hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật về QP,AN nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo vệ Tổ quốc.