Quân đội luôn là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(Bqp.vn) - Chiều 30/9/2014, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư TƯ Đảng, Ủy viên Thường vụ QU TƯ, Chủ nhiệm TCCT, thay mặt lãnh đạo TCCT đến chúc mừng Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN và cá nhân đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN khóa VIII vừa được tổ chức thành công.

Loading the player ...

Đẩy mạnh thực hiện chính sách xã hội đối với quân đội và gia đình quân nhân trong tình hình mới

(Bqp.vn) - Chính sách xã hội đối với quân đội và gia đình quân nhân là một bộ phận cơ bản, hợp thành chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước, có vai trò to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội và hậu phương quân đội. Cùng với giáo dục chủ nghĩa yêu nước, lý tưởng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; tạo điều kiện, cơ hội cho mọi cán bộ, chiến sĩ yên tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, cần phải hình thành đồng bộ, phù hợp và thực hiện tốt chính sách xã hội đối với quân đội và gia đình quân nhân trong điều kiện mới.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp Đoàn Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ

(Bqp.vn) - Chiều 30/9/2014, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tiếp Đoàn Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ do Đại tá Biju Thomas dẫn đầu nhân dịp sang thăm, giao lưu với thanh niên và sinh viên Việt Nam.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Bqp.vn) - Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc, khoa học về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn, đã và đang soi đường cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Một trong những vấn đề quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng nền quốc phòng gồm các nội dung cơ bản: Dựng nước và giữ nước, quốc phòng toàn dân (QPTD), toàn diện, hiện đại, độc lập, tự chủ, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.