Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo tác chiến chiến lược của quân đội trong chiến tranh giải phóng - mấy bài học kinh nghiệm

(Bqp.vn) - Gần 70 năm xây dựng, công tác và chiến đấu, Bộ Tổng Tham mưu luôn thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “… là cơ quan quân sự cơ mật của đoàn thể (Đảng), là cơ quan quan trọng của Quân đội…” đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; trong đó, đặc biệt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ đạo tác chiến chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến tranh giải phóng.

Loading the player ...

Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo tác chiến chiến lược của quân đội trong chiến tranh giải phóng - mấy bài học kinh nghiệm

(Bqp.vn) - Gần 70 năm xây dựng, công tác và chiến đấu, Bộ Tổng Tham mưu luôn thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “… là cơ quan quân sự cơ mật của đoàn thể (Đảng), là cơ quan quan trọng của Quân đội…” đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; trong đó, đặc biệt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ đạo tác chiến chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến tranh giải phóng.

Hội thảo “Triển vọng phát triển quan hệ Nga - Việt trong giai đoạn mới” tại Nga

(Bqp.vn) - Ngày 21/11/2014, tại Thủ đô Mát-xcơ-va (Nga), Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga (RAN) đã tổ chức Hội thảo khoa học thực tiễn “Triển vọng phát triển quan hệ Nga - Việt trong giai đoạn mới” với sự tham dự của nhiều chuyên gia nổi tiếng về Việt Nam.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng quân đội về chính trị

(Bqp.vn) - Lịch sử đã khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự tiến bộ, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của quân đội ta. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội có ý nghĩa quyết định việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.